قیمت پوشش سقف

پوشش سقف آندولین و آندوویلا
پوشش سقف آندولین و آندوویلا
فوریه 26, 2020
پیشانی ساختمان
پیشانی ساختمان
فوریه 26, 2020

قیمت پوشش سقف

نحوه محاسبه متراژ و قیمت پوشش سقف شیروانی

قیمت پوشش سقف اجرای سقف شیروانی، هزینه اجرای سقف شیبدار ویلایی

قیمت هر متر مربع سقف شیروانی، هزینه اجرای سقف شیبدار ویلایی و آردواز

مرکز سقف شیبدار ویلایی کاوه

نحوه محاسبه هزینه قیمت سقف های شیبدار و شیروانی و آردواز بصورت متر مربع میباشد که سطح انجام شده کار که طول در عرض سطح نما و لمبه یا دامپا و پوشش سقف ضرب شده و با هم جمع میگردد و مجموع آنها در مبلغ پایه که در قرارداد مورد توافق قرار گرفته جهت اجرا ضرب شده و هزینه تمام شده کار مورد قرارداد بدست می‌آید.

مثلاً قیمت پوشش سقف اجرای سقفی با زیر بنایی 8 متر در 8 متر با توجه به دامنه ای که معمولا برای سقف های شیبدار در نظر گرفته میشود و معمولا 1 متر است بصورت 10 متر در 10 متر بوده و با شیب معمولی 25% اگر محاسبه شود حدود 20 % به ضرب 10 در 10 اضافه میشود.

قیمت پوشش سقف یعنی 10*10*20%= 120 متر مربع

پس قیمت پوشش سقف شیروانی به متراژ 120 متر مربع میرسد، سپس نمای دور کار مورد نظر که بصورت پیشانی با ارتفاع عموماً 30 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر در محیط کار که 10*4 است ضرب میشود، در این مثال اگر از نمای 30 سانتی استفاده گردد نحوه محاسبه متراژ نما بصورت 10*4*0.3 خواهد بود که مجموع آن 12 متر مربع خواهد شد و در انتها دامپای زیر دامنه محاسبه میگردد که حاصلی از محیط دور سقف و عرض دامپا میباشد که در مثال فوق اگر از دامپا 1 متری استفاده گردد مجموعاً 36 متر مربع متراژ دامپا یا لمبه زیر دامنه خواهد بود، قیمت پوشش سقف در این مثال متراژ کار تمام شده با زیر بنای 8*8 به عدد 168 متر مربع خواهد رسید که اگر کار مورد قرارداد بابت هر متر مربع 75000 تومان ذکر شده باشد عدد 75000 در 68 ضرب خواهد شد و قیمت تمام شده کار بدست خواهد آمد.